CORE TEAMRia Renjit, Aditya S Kamath, V guru Prasath, Nandan R, Srikrishna Pai, Priyak Basu, Karthik Reddy, Shradha Rao, Rima Ashraf, Kaustubha A Wawage and Sabhya Godfather Bajaj